Drieboom bvba is een door het BIBF erkende boekhoudvennootschap (erkenningsnummer 70015913).
Joseph Bex is sinds 1 juni 1993 erkend boekhouder fiscalist bij het BIBF (erkenningsnummer 200205) en is gegradueerde in de fiscale wetenschappen bij de Fiscale Hogeschool (1997).

Op 17 maart 2019 is het BIBF gefusioneerd met het IBA in ITAA (Institute voor Tax Advisors and Accountants)
Drieboom bvba is een door het ITAA erkende boekhoudvennootschap (erkenningsnummer 50.330.367).
Joseph Bex is sinds 17 maart 2019 fiscaal accountant bij het ITAA (erkenningsnummer 11.809.950)

 

De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een fiscaal accountant evenals het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.


De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt


Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals :
- Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
- Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden,
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
- Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep
- Uitoefening van activiteiten van syndicus
- Vereffenaar van andere vennootschappen
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut. (ITAA)

 

ITAA